با سلام

بخشداری بخش حاجیلار به منظور ارج نهادن به روستاییان عزیز 70 نوع نیمکت را جهت نصب در روستاهای  بخش حاجیلارخریداری نمودند.. که توسط دهیاران روستاها جهت رفاه حال آنها نصب خواهد شد.

ایشان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی روستائیان عزیز در چرخه تولید و کشاورزی به منظور پاس داشت این زحمات از تمامی آنها قدر دانی می نماید