هنوز کلاه سفید برف از سر کوهها برداشته نشده و صدای قدمهای بهار در آن دور دستهاست ویکی هست که برای آمدن بهار بی تابی میکند و آن گل نوروز و یا به گویش آذریها نوروز گلی است .که با سر بر آوردن از دل خاک سیاه آذین بخش کوهها و دشتها میشود .
گل نوروز یا زنبق وحشی در آذربایجان به نوروز گلی معروف است و از اواسط اسفند ماه که هوا رو به گرمی میگذارد در دامنه جنوبی کوهها که آفتابگیر تر است می روید و نوید بخش بهار و نوروز میشود .
در مورد این گل داستانها و شعرهای زیادی سروده شده است .
از جمله مرحوم استاد شهریار میفرماید : 
حیدربابا  یئل  چارداغی  یخاندا
نوروز گلی  قار چیچه یی  چخاندا
آغ  بولوتلار  کوینکلرین  سخاندا
بیزدن ده  بیر یاد  ائلین  ساغ  اولسون
درد لریمیز گوی دئیلسین  داغ  اولسون
شهرستان چایپاره در استان آذربایجان غربی با گلهای نوروزی خود به استقبال بهار و نوروز میرود .