بنای پل کسیان در جنوب غربی روستای کسیان بر روی رودخانه آق چای ساخته شده است. پل کسیان دارای 8 پایه و 9 چشمه با طاقهای رومی است .طول پل با احتساب دیواره های دو طرف آن 105 متر و جهت آن شمالی جنوبی است . پایه ها در جهت مخالف جریان آب دارای موج شکنهای مثلثی شکل و در ضلع دیگر دارای پشت بند های نیمدایره ای شکل هستند. موج شکن های مثلثی شکل باعث انحراف جریان آب شده و بدین وسیله می توانند بنای پل را از تخریب سریعتر مصون نگه دارند. مصالح بکار رفته در جداره پل را سنگهای مکعبی شکل تراشیده شده (چهار تراش) تشکیل می دهند. 
بنای پل در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی ساخته شده است. این پل در زمانی که جاده ترانزیتی تبریز – بازرگان وجود نداشت، مسیر ارتباطی مهمی میان شمال استان و شهرهای جنوبی آن و همچنین تبریز و مرند بوده است. این پل تنها بنای پل قدیمی شهرستان چایپاره می باشد.