به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه انجمن عمومی کتابخانه های شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارو اعضای جلسه در محل کتابخانه عمومی چایپاره برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تسلیت ایام رحلت نبی اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت: باتوجه به اینکه چایپاره یک شهرستان کوچک است وکتابخانه عمومی هم باید امکانات و برنامه ها ی را که اجرا میکند باید پتانسیل های شهرستان را درنظربگیرد. وی همچنین در ادامه گفت متاسفانه سرانه کتابخوانی درکشورپائین است متاسفانه ابزارهای لازم و ایده های جدید وجود ندارد تا مردم برای مطالعه تشویق بشوند و انتظار می رودکه درسطح شهرستان بیشتر در مدارس متوسطه برای کتابخوانی تشویق گرددند برای اینکه تجزیه و تحلیل در این سن بیشتر است.

فرماندارچایپاره در ادامه گفت، متاسقانه در وضع کنونی فضای مجازی وشبکه های اجتماعی جایگزین کتابخوانی در جامعه گردیده است باعث شده است تا جوانان برای اینکه بیشتر دنبال علم ودانش باشند دنبال خواسته های خود در فضای مجازی باشند که این امرباعث شده است تا درخانواده وجامعه برای خود مشکلاتی را  ایجاد کنند.

درپایان جلسه برنامه ریزهای لازم برای هفته کتابخوانی صورت گرفت و همچنین پیگیری مصوبات جلسه قبل در دستور کارجلسه قرارداده شد.