به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، شورای حفاظت از منابع آب شهرستان جهت بررسی انهار سنتی داخل شهر قره ضیاء الدین با حضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره در این جلسه گفت، یکی از وظایف مهم حاکمیت سیاسی رسیدگی به مسائل اجتماعی ومعیشتی مردم است که ساماندهی انهار سنتی داخل شهر یکی از این مسائل است که با اجرا شدن پروژه های اجرای ان شالله باری ازمشکلات اجتماعی وبهداشتی مردم در سطح شهر برداشته خواهد شد.
در ادامه فرماندار چایپاره با تاکید بر تسریع اجرای پروژه های عمرانی گفت، مصوبات و تصمیماتی که در جلسه اتخاذ گردیده اجرائی شود ودر جلسات بعدی شورا ادارات مربوطه گزارشات لازم را ارائه نمایند.
همچنین در این جلسه اعضای حاضر نظرات وپیشنهاد ات خود را در خصوص مباحث جلسه ارئه نمودند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.