به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، جلسه بررسی مسائل ومشکلات مسیل های شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش دکترمحمدی در این جلسه گفت، باید یکسری از مشکلات اساسی مسیل ها مطالعه گردد تا قبل ازاینکه برای شهرستان هزینه بر باشد رفع گردد ومی توان برخی از مشکلات را درسطح شهرستان رفع گردد. درادامه افزود کارگروه شهرستانی که در این خصوص تشکیل یافته باید مشکلات شهرستان را جمع بندی و راهکارههای مناسب را مشخص و به دستگاههای مربوطه ارئه نمائد تا بتوان خطرات ناشی از سیل را به حداقل رساند.
همچنین در این جلسه مهندس باقری مدیریت منابع آب شهرستان به تشریح مسیل های شهرستان پرداخت و اعضای جلسه نظرات خود را بیان نمودند.