به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه کمسیون فرعی امنیت کارگری شهرستان با حضور محمدی ایروانلوفرماندار، سرپرست بانک صنعت ومعدن استان، رئیس دادگستری، دادستان و اعضای کمسیون در سالن جلسات فرمانداری چایپاره در خصوص مشکلات کارگران واحدهای تولیدی_ خدماتی، شرکت های حوزه آب وکشاورزی و مشکلات نیروهای خدماتی شهرداری برگزارشد.